kontakt@twojkredytpunkt.pl
Pon - Pt 09.00 - 17.00

Co to jest polisa ubezpieczeniowa, co powinna zawierać i czy jest obowiązkowa?

W oficjalnej definicji Kodeksu Cywilnego polisa ubezpieczeniowa to dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia pomiędzy ubezpieczycielem (np. towarzystwem ubezpieczeniowym) a klientem, czyli ubezpieczającym (art. 809 § 1). Co jednak powinna zawierać i jakie są jej główne założenia?

Co trzeba wiedzieć o polisie ubezpieczeniowej? Najważniejsze aspekty

Powyższa definicja z Kodeksu Cywilnego precyzyjnie opisuje, czym faktycznie jest polisa ubezpieczeniowa. Przy czym warto wiedzieć, że najważniejszym jej elementem jest przypisany do niej numer (polisy). Dzięki niemu zgubienie samego fizycznego dokumentu (podpisanej umowy) nie jest równoznaczne z jego unieważnieniem.

Numer ten umożliwia uzyskanie odszkodowania z tytułu ubezpieczenia. Jednak w przypadku wystąpienia szkody to na ubezpieczonym ciąży obowiązek udowodnienia istnienia odpowiedzialności towarzystwa. (art. 6 KC).

Więcej szczegółów dotyczących polisy ubezpieczeniowej można znaleźć w innych naszych w artykułach.

Polisa jest ściśle związana z ubezpieczeniem, które w wielu przypadkach jest dobrowolne, jednak nie zawsze. Na przykład ubezpieczenie pojazdu OC musi zostać nabyte przez właściciela danego samochodu. Warto o tym pamiętać, ponieważ za jego brak zostanie naniesiona kara pieniężna.

Konsekwencje związane z brakiem polisy ubezpieczeniowej (OC) samochodu

 

Jest to przykład ubezpieczenia, które jest obowiązkowe. Obecnie, według prawa, kierujący ma obowiązek posiadać przy sobie jedynie potwierdzenie uprawnień do prowadzenia pojazdów. Nie musisz mieć przy sobie polisy. Policja na podstawie numeru rejestracyjnego samochodu może sprawdzić, czy kierowca zawarł umowę obowiązkowego OC.

Natomiast jeśli okaże się, że auto nie jest objęte ochroną, to przypadek ten zostanie zgłoszony przez funkcjonariuszy do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Następnie ta instytucja nałoży na kierującego karę, w wysokości uzależnionej od czasu przerwy w opłacaniu OC. Istotnym aspektem mającym wpływ na wysokość grzywny jest też rodzaj pojazdu i najniższe wynagrodzenie, które obowiązuje w danym roku.

Przykład naliczania kary: Jeśli okaże się, że przerwa w opłacaniu ubezpieczenia OC trwała dłużej niż 14 dni, to w przypadku posiadania samochodu osobowego kierujący jest zobowiązany zapłacić tyle, ile wynosi 200 % płacy minimalnej w Polsce w danym roku.

Z tego względu nie powinno się odkładać tego obowiązku na później. W przypadku ubezpieczenia OC należy dbać o jego ciągłość. Natomiast ci, którzy chcą nabyć polisę ubezpieczeniową na samochód po raz pierwszy, powinni pamiętać o  tym, jakie informację muszą się na niej znaleźć.

Co powinna zawierać polisa ubezpieczeniowa?

 

Polisa ubezpieczeniowa przede wszystkim zawiera dane ubezpieczającego i ubezpieczonego. Jeśli ubezpieczającym jest osoba fizyczna, wówczas wymagane są dodatkowe informacje, takie jak imię i nazwisko, adres oraz numer PESEL. Oprócz tego polisa powinna zawierać:

 • nadany nr polisy ubezpieczeniowej,
 • przedmiot ubezpieczenia,
 • rodzaj ubezpieczenia,
 • wysokość sumy ubezpieczenia,
 • ogólne warunki ubezpieczenia,
 • oznaczenie ubezpieczonych zagrożeń (niebezpieczeństw),
 • określenie czasu, na który zawarto umowę ubezpieczenia,
 • okres ubezpieczenia (początek i koniec okresu ochrony),
 • sumę ubezpieczenia,
 • miejsce i datę wystawienia polisy,
 • podpis ubezpieczyciela.

 

W przypadku osób prawnych, ubezpieczyciele z reguły wymagają dodatkowych danych o ubezpieczającym, jak np. pełna nazwa firmy. Dodatkowo istotny może być też adres jej siedziby, numery REGON, NIP i PKD podstawowej działalności lub tej związanej w najbliższym stopniu z zawieraną polisą ubezpieczeniową.

Należy jednak pamiętać, że dane na polisie uzależnione są m.in. od tego, jakiej ochrony ubezpieczeniowej dotyczy umowa.

Najnowsze wpisy

Polisa na życie – wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Polisa, to fizyczny dokument zaświadczający o zawarciu ubezpieczenia. To, dotyczące życia i zdrowia jest specyficznym rodzajem. Różni się od ubezpieczenia na auto, czy dom. Są to dobra materialne, natomiast ludzkie istnienie jest niepoliczalne.